Statut Ronilačkog kluba Sisak
Autor Admin   


Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14), članka 42. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", broj: 76/93, 11/94 i 38/09), te članka 14. stavak 3. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Ronilačkog kluba Sisak na sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine u Sisku, donosi:


S  T  A  T  U  T

 

Ronilačkog kluba SisakI  Osnovne odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se:
•    naziv udruge,
•    definicija udruge,
•    sjedište udruge,
•    izgled oznaka udruge,
•    izgled pečata udruge,
•    zastupanje udruge,
•    članstvo i udruživanje udruge,
•    ciljevi udruge,
•    područje djelovanja udruge,
•    djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
•    gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu,
•    javnost djelovanja udruge,
•    članstvo u udruzi ,tijela udruge i njihov sastav,
•    način sazivanja sjednica te izbor, opoziv, ovlasti i način odlučivanja,
•    trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
•    izbor i opoziv likvidatora udruge,
•    prestanak postojanja udruge,
•    imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom udruge,
•    postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge,
•    način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge,
•    druga pitanja od značaja za udrugu Ronilački klub Sisak.

Članak 2.

Puni naziv udruge glasi: Ronilački klub Sisak.
Skraćeni naziv udruge glasi: RK Sisak.
Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: Diving Club Sisak.
Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku glasi: DC Sisak.

Članak 3.

Ronilački klub Sisak je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga sportske i tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe.

Članak 4.

Udruga Ronilački klub Sisak upisuje se u Registar udruga koji vodi Služba za opću upravu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i Registar sportskih djelatnosti koji vodi Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Članak 5.

Sjedište udruge je u Sisku, Trg grada Heidenheima 1.

Članak 6.

Udruga ima svoj znak i zastavu.
Znak udruge čini tekst u prvom redu "Ronilački klub”, u drugom redu tekst “Sisak" sa stiliziranim odrazom u vodi.

Zastava udruge podijeljena je na 4 pravokutna polja naizmjenično zeleno i plave boje. Početno polje je plave boje. Polja su podijeljena bijelom crtom. U gornjem plavom polju nalazi se crveni pravokutnik po dijagonali presječen bijelom crtom. U sredini zastave je znak udruge.

Članak 7.

Udruga  ima pečat.
Pečat udruge je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm. Po gornjem unutarnjem obodu kružnice ispisan je tekst "Ronilački klub Sisak", a u sredini kružnice je tekst "Sisak" sa stiliziranim odrazom u vodi. Na donjem unutarnjem obodu kružnice nalazi se broj pečata.

Članak 8.

Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik udruge, odnosno osobe koje ih temeljem ovog Statuta ili odluke tijela udruge utvrđenog ovim Statutom, u slučaju njihove spriječenosti zamjenjuju.

Članak 9.

Udruga  se dragovoljno učlanjuje u druge udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnostima udruge, ako to pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom.
Udruga se udružuje u Zajednicu tehničke kulture grada Siska i Zajednicu tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije, te u ostale gradske, županijske i nacionalne strukovne saveze udruga tehničke kulture i sporta.
Odluku o članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o istupanju iz članstva, odnosno razdruživanju, donosi Skupština udruge.

II  Ciljevi, područje djelovanja, ciljana skupina i djelatnosti udruge

Članak 10.

Ciljevi udruge su:
•    razvitak i promidžba tehničke kulture i sporta, a osobito podvodnih aktivnosti,
•    razvoj i unaprijeđenje zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti, vještina, znanja i mogućnosti, osobito djece i mladeži, putem bavljenja podvodnih aktivnosti,
•    zaštita i unapređivanje životnog i radnog okoliša,
•    njegovanje duha zajedništva, sportskog duha, vrijednosti tehničkog stvaralaštva, humanosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, rasnoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazoru,
•    uključivanje što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži te njihova poduka u svrhu znanstvenog, tehničkog i sportskog odgoja i obrazovanja
•    pružanje pomoći u prirodnim, tehnološkim i drugim nesrećama,
•    njegovanje domoljublja.

Članak 11.

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i  korisnike prema kojima je udruga usmjerena su građani –opća populacija i sportaši.

Članak 12.

Područja djelovanja udruge sukladno ciljevima su:
•    tehnička kultura,
•    sport,
•    zaštita okoliša,
•    zaštita i spašavanje.

Članak 13.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:
•    organiziranje i razvijanje tehničke kulture,
•    audiovizualne tehničke djelatnosti,
•    sportska poduka i usavršavanje,
•    sportska priprema,
•    sudjelovanje u sportskim natjecanjima,
•    sportska rekreacija,
•    organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi,
•    organiziranje i provođenje adaptiranog i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja,
•    organiziranje i razvijanje sportskih udruga i sportskih djelatnosti,
•    promocija sporta i zdravog načina življenja,
•    cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi i sportu,
•    ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture i sporta,
•    zaštita okoliša,
•    očuvanje prirode,
•    ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode,
•    pomoć žrtvama katastrofa i sukoba,
•    traganje i spašavanje,
•    književno-nakladnička djelatnost
•    gospodarske, društvene i druge negospodarske aktivnosti.

Članak 14.

Udruga može radi ostvarivanja ovim Statutom utvrđenih ciljeva i zadaća, te radi pribavljanja sredstava za pripremu i provedbu programa rada i potpunijeg korištenja raspoloživih tehničkih sredstava i mogućnosti kojima ostvaruje svoje ciljeve, neposredno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture obavljati i gospodarske, društvene i druge negospodarske aktivnosti u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi, Zakonom o Udrugama,Zakon o sportu  i drugim propisima.
Udruga može samostalno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama, radi stjecanja sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, sukladno zakonu osnovati poduzeće za obavljanje gospodarske djelatnosti. Odluku o tome donosi Upravni odbor udruge .
Udruga je neprofitna pravna osoba i ako obavljanjem djelatnosti ostvari dobit ista se koristi isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni člancima ovoga Statuta.

Članak 15.

Radi ostvarivanja ciljeva udruga će sukladno propisima obavljati slijedeće gospodarske djelatnosti:
•    podvodni radovi u sklopu korektivnog i interventnog održavanja građevina i postrojenja,
•    pregledi i tehnička snimanja podvodnih instalacija,
•    izrada tehničke dokumentacije vezane uz podvodne radove,
•    vađenje potonulih objekata,
•    pregled i održavanje plovnih puteva i objekata,
•    ostali podvodni radovi prema zahtjevu naručitelja,
•    obuka ronjenja prema važećim ronilačkim standardima u Republici Hrvatskoj,
•    ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
•    priređivanje sportskih natjecanja,
•    ostale sportske djelatnosti,
•    izdavačka djelatnost.

III  Javnost djelovanja udruge

Članak 16.

Rad udruge je javan. Javnost djelovanja udruge osigurava se:
•    izvješćivanjem članova o radu udruge na sjednicama tijela udruge,
•    javnošću sjednica tijela udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
•    izradom i objavljivanjem godišnjih, financijskih, projektnih i opisnih izvještaja o radu udruge,
•    korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
•    javnim priopćavanjem,
•    organiziranjem posebnih događanja,
•    na druge odgovarajuće načine.

Članak 17.

Javnost sa sjednica tijela udruge može se isključiti samo u slučaju vođenja stegovnog postupka protiv člana udruge zbog najteže povrede interesa i ugleda udruge i njezinih članova, zbog teške povrede javnog morala i zbog djelovanja protivnog Ustavu Republike Hrvatske, u slučaju razmatranja planova i programa udruge čijim bi se javnim obznanjivanjem mogli ugroziti interesi obrane i sigurnosti Republike Hrvatske, te u slučaju kada to zatraži nadležni državni organ, nadležno državno odvjetništvo ili sud.

Odluka o isključivanju javnosti, osim u slučaju razmatranja pitanja važnih za obranu i sigurnost Republike Hrvatske i kada to izričito zatraži nadležni državni organ, nadležno državno odvjetništvo ili sud, ne odnosi se na predstavnike zajednice i saveza udruga u koje je udruga udružena.

IV  Članstvo u udruzi

Članak 18.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

Fizička osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi pristupnicu tajniku Udruge.
Osoba koja želi postati članom udruge podnosi:

- vlastoručno potpisanu pristupnicu,
- dvije fotografije veličine 3 x 3,5 cm,
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)

Za osobe mlađe od 18 godina pristupnicu supotpisuje jedan od roditelja ili skrbnik.

Redovnim članom Udruge se postaje se nakon verifikacije Upravnog odbora s danom uplate članarine.

Članak 19.

Član Udruge može imati slijedeći status:

1. redovni član
2. redovni mladi član
3. podupirući član
4. počasni, odnosno zaslužni član.

Redovnim članom može postati svaki poslovno sposoban građanin pod uvjetom da ga verificira Upravni odbor. Status redovnog člana se  stječe uplatom članarine do predviđenog roka.

Mladim redovnim članom može postati svaka osoba mlađa od 18 godina.
Status mladog redovnog člana se  stječe uplatom članarine do predviđenog roka.

Podupirućim članom može postati odlukom Upravnog odbora svaki građanin koji redovito novčano ili drugačije, materijalno podupire ili koji značajnom jednokratnom potporom (donacijom) pomogne razvoj i napredak udruge i ostvarivanje njezinog programa, ako se prethodno s tim suglasi.

Počasnim (zaslužnim) članom može biti proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva udruge, podvodnih tehničkih aktivnosti i tehničke kulture i sporta. Počasnog člana proglašava Skupština udruge temeljem njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 20.

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički ili u pisanom obliku i sadrži podatke o osobnom imenu ,osobnom identifikacijskom broju (OIB-u),datumu rođenja,datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima , na njihov zahtjev.

Popis članova vodi tajnik Udruge.

Članak 21.

Članovima udruge izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Članak 22.

Redoviti i mladi redoviti članovi plaćaju članarinu prema Odluci o visini članarine koji donosi Upravni odbor.

Članak 23.

Prava i obveze članova su:

- bavljenje podvodnim tehničkim aktivnostima,rekreaciji  i sportu koristeći imovinu i stručnu pomoć udruge, a u skladu s odlukama upravnih tijela udruge,
- sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva udruge
- skrb o razvitku udruge,
- dobivanje informacija o radu udruge
- iznošenje mišljenja i prijedloga, te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti   i rada udruge,
- stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,
- pridržavanje Statuta i drugih akata udruge te kodeksa i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i ponašanja u aktivnostima udruge
- izvršavanje odluka upravnih tijela udruge i preuzetih obveza,
- čuvanje i podizanje ugleda, te zaštita interesa udruge
- plaćanje članarine,
- čuvanje imovine udruge

Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju udrugom, te birati i biti biran u tijela udruge.

Redovni mladi, podupirući i počasni članovi sudjeluju u radu u dogovoru s upravnim tijelima udruge i ne sudjeluju u odlučivanju skupštine.

Članak 24.

Članstvo u udruzi prestaje:

- prestankom postojanja Udruge,
- dragovoljnim istupom,
- brisanjem,
- isključenjem.

Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pismenom ili usmenom izjavom člana Upravnom odboru Udruge.

Brisanjem članstvo prestaje uslijed smrti i u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

Isključenjem članstvo prestaje izricanjem takve mjere od Suda časti ili Upravnog odbora, i to u slijedećim slučajevima:

- neplaćanjem članarine do predviđenog roka prema odluci Upravnog odbora.
- ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,
- ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu udruge
- ako član teže povrijedi interese i ugled članova udruge
- ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja.

Članak 25.

Član udruge koji postupi suprotno odredbama ovog Statuta ili odlukama tijela udruge i time nanese štetu interesima udruge, odnosno naruši njen ugled, koji povrijedi ugled i interese drugih članova, te koji neopravdano ne izvrši svoje članske obveze odlukom Suda časti može biti kažnjen pismenom opomenom, zabranom rada u udruzi na određeno vrijeme i privremenim isključenjem iz članstva, a na prijedlog Suda časti suspendiran sa dužnosti u udruzi.

Članak 26.

Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a posebno radi obavljanja obrazovne i drugih djelatnosti kojima se njeguju stvaralačke sposobnosti mladih i potpunije zadovoljavaju osobni interesi građana i javne potrebe u tom području, udruga  pod uvjetima propisanim zakonom i drugim propisima može osnovati slijedeće ustrojstvene oblike:

- sekcije - športska, ekološka, hidroarheološka i druge sekcije
- ustanoviti trajnije programe i projekte kojima članovi i drugi građani zadovoljavaju svoje potrebe i unapređuju djelatnost udruge i tehničke kulture,
- druge ustrojstvene oblike djelovanja.

Ciljevi i zadaće, djelokrug rada, ustroj, sredstva i druga pitanja od značaja za rad ustrojstvenih oblika iz prethodnog stavka utvrđuju se aktom o njihovom osnivanju.

VI. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

1. Zajedničke odredbe

Članak 27.

Udrugom upravljaju redoviti članovi, i to: neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini, posredno preko svojih izabranih članova u drugim tijelima udruge, iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima udruge i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 28.

Tijela upravljanja i nadzora udruge jesu:

- Skupština,
- Predsjednik
- Upravni odbor,
- Nadzorni odbor,
- Sud časti.

2. Skupština udruge

Članak 29.

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom.

Skupštinu tvore redoviti članovi udruge.

Članak 30.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, a izborno zasjedanje održava se svake četvrte godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik udruge kada to prosudi potrebnim ili na temelju zaključka Upravnog odbora.
U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi član Upravnog odbora kojega on ovlasti.

Poziv za Skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Poziv i materijali za sjednicu dostavljaju se članovima Skupštine najmanje 14 dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati (izvanrednu) sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova udruge ili Nadzorni odbor udruge. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana dostave zahtjeva iz ovog članka, sazvat će je predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva član udruge koji je obnašao funkciju predsjednika.

Članak 31.

Skupštinom predsjedava predsjednik udruge a u njegovoj odsutnosti Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom.

Skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika imenuju nazočni članovi.

Predloženike za članove tijela upravljanja ističe radno predsjedništvo.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani udruge.

Članak 32.

Zasjedanje Skupštine je javno i u radu mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici zajednica i saveza tehničke kulture, državnih tijela, jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave na čijem području udruga djeluje, te poduzeća, ustanova i drugih organizacija, te podupirući i počasni članovi udruge.

Predstavnike organizacija i tijela iz stavka 1. ovog članka na sjednicu poziva predsjednik udruge.

Članak 33.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovice redovnih članova Skupštine.

Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može, nakon jednog sata čekanja pozvanih članova, početi sa radom i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje četvrtina članova Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine, i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.
Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge

Članak 34.

Skupština udruge

- donosi, mijenja i dopunjuje Statut, te druge akte utvrđene Statutom,
- utvrđuje politiku razvitka udruge
- donosi i mijenja Program rada,
- donosi financijski plan i završni račun,
- donosi druge akte utvrđene Statutom i odluke važne za rad udruge
- razmatra i usvaja izvještaje o radu udruge predsjednika i njenih   tijela,
- bira i razrješuje predsjednika i dopredsjednika udruge
- bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti,
- bira i razrješava likvidatora udruge
- osniva i imenuje odbore i slična radna tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadaće,
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
- odlučuje o članstvu udruge u savezima i zajednicama tehničke kulture, te u drugim udrugama,
- odlučuje o žalbama članova protiv odluka Suda časti,
- proglašuje počasne članove udruge
- donosi odluku o statusnim promjenama
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
- obavlja i druge poslove iz svog djelokruga određene Zakonom i Statutom.

3. Upravni odbor

Članak 35.

Upravni odbor udruge je operativno skupno (kolegijalno) tijelo, koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

Članak 36.

Upravni odbor tvori sedam članova: predsjednik, dopredsjednik i pet članova od kojih je jedan tajnik.

Dopredsjednik i pet članova Upravnog odbora biraju se na prijedlog predsjednika udruge iz reda viđenijih redovinih članova udruge na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 37.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Predsjednik udruge saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Upravnog odobra rukovodi dopredsjednik ili član Upravnog odbora kojega ovlasti predsjednik udruge.
Upravni odbor pravovaljano odlučuje kada je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a supotpisuju ga tajnik i predsjednik udruge

Članak 38.

Upravni odbor:

- ustrojava i vodi rad, djelovanje i poslovanje udruge (između sjednica Skupštine,
- skrbi o izvršenju Programa rada i provedbi odluka Skupštine udruge
- ustrojava tečajeve, natjecanja, izložbe i druge aktivnosti, te odlučuje o sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama,
- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata, te Programa rada što ih donosi Skupština,
- upravlja imovinom udruge utvrđuje prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
- imenuje i razrješuje tajnika udruge
- priprema materijale i podnosi izvještaje o radu Skupštine udruge
- bira i opoziva predstavnike udruge u tijelima saveza i zajednica udruga tehničke kulture i drugih udruga,
- razmatra rad predstavnika u zajednicama i savezima tehničke kulture i drugim udrugama,
- odlučuje o visini upisnine i članarine, te o visini nagrada i naknada,
- odlučuje o sudjelovanju na natjecanjima i priredbama i određuje predstavnika udruge,
- donosi akte koji nisu u nadležnosti Skupštine,
- djeluje kao savjetodavno tijelo predsjednika udruge
- predlaže počasne članove udruge
- imenuje radna tijela prema potrebi i određuje im zadatke,
- donosi odluku o računopolagaču,
- rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava Skupštinu na njenoj prvoj idućoj sjednici,
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima udruge ili koje mu povjeri Skupština.

Članak 39.

Članovi Upravnog odbora zajednički odgovaraju Skupštini za njegov rad, a pojedinačno za svoj rad i za rad Upravnog odbora, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini i Upravnom odboru.

Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini ako smatra da su povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nisu izvršili odluke Skupštine, ako je time udruzi nanesena značajnija šteta.

Upravni odbor ili član Upravnog odobra opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti predsjednik udruge, Nadzorni odbor ili najmanje 5 članova Skupštine.

U slučaju opoziva ili ostavke predsjednika udruge ostavku podnose svi članovi Upravnog odbora.

Pojedinom članu automatski prestaje dužnost člana Upravnog odbora ako izgubi svojstvo člana udruge.

4. Nadzorni odbor

Članak 40.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad, poslovanje i raspolaganje imovinom udruge  i utvrđuje da li su u skladu sa zakonom, Statutom, i aktima udruge.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik NO, a odluke donosi većinom glasova.

O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor izvještava Upravni odbor, Skupštinu i tijelo čiji je rad nadziran.

Članak 41.

Nadzorni odbor tvore tri člana, koje bira Skupština iz reda redovitih članova udruge.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Upravnog odbora.

5. Sud časti

Članak 42.

Članovi udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom, drugim aktima, kodeksom i pravilima (pisanim i uobičajenim).

Sporove među članovima rješava, te stegovni postupak zbog povreda iz stavka 1. ovog članka i povreda imena i ugleda udruge provodi Sud časti, sastavljen od tri člana koje bira Skupština. Predsjednika Suda časti biraju članovi Suda časti između sebe .Mandat članova Suda časti jesu četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Članovi Suda časti biraju se iz reda najistaknutijih redovitih članova udruge i ne mogu biti članovi tijela upravljanja udrugom

Opoziv članova Suda časti obavlja se na način na koji su izabrani,  a iz razloga navedenih za članove drugih tijela udruge.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik udruge, Upravni odbor i najmanje jedna desetina članova Skupštine. Stegovni postupak na vlastiti poticaj može pokrenuti Sud časti. Zahtjev iznimno može podnijeti i Nadzorni odbor, ako se radi o kršenju materijalnih prava i oštećivanju imovine udruge.

U svom radu Sud časti se vodi načelima pravednosti i nastoji da se svi sporovi riješe, a odluke donosi većinom glasova.

Sud časti izriče i stegovne mjere, a to su: opomena, zabranom rada u udruzi na određeno vrijeme, privremeno isključenje iz članstva i trajno isključenje iz članstva.

Zabrana rada u udruzi može se donijeti u trajanju najdulje od 6 mjeseci, a privremeno isključenje može trajati najviše jednu godinu.

Sud časti je ovlašten predložiti i suspenziju sa dužnosti u udruzi.
Sud časti svoje odluke donosi u pismenom obliku i o svom radu i odlukama izvješćuje Skupštinu i Upravni odbor. Odluke Suda časti se javno obavljuju.

Članak 43.

Protiv odluke Suda članovi imaju pravo žalbe. Žalba se može podnijeti Skupštini i to najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana dostave odluke Suda časti. Žalba ne odgađa izvršenje odluke.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 60 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

6. Predsjednik udruge

Članak 44.

Predsjednik udruge dragovoljna je funkcija na koju može biti izabran samo redoviti član udruge. Predsjednik udruge je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Za predsjednika udruge može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 5 članova Skupštine, a izabran je predloženik kojega podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine.

Mandat predsjednika udruge traje četiri godine i može biti ponovo biran.

Predsjednik udruge odgovoran je za svoj rad Skupštini i Upravnom odboru.

Članak 45.

Predsjednik udruge:

- predstavlja i zastupa udrugu,
- pokreće i rukovodi radom udruge ,
- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
- usklađuje rad Upravnog odbora i skrbi se o provođenju odluka i akata Skupštine i Upravnog odbora,
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom udruge i njezinih tijela,
- vodi posebnu skrb o imovini udruge i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana udruge,
- izvještava o svom radu Upravni odbor i Skupštinu udruge
- Predsjednik podnosi godišnje financijsko izvješće Skupštini
- daje  prijedloge Sudu časti i Nadzornom odboru,
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.
Predsjednik se brine da rad udruge budu u skladu sa zakonom, ciljevima.

Članak 46.

Predsjednika udruge u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik ili član Upravnog odbora kojega on ovlasti, a u predstavljanju udruge prema trećim osobama tajnik ili druga osoba koju on ovlasti.

Članak 47.

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:
- na vlastiti zahtjev,
- u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci
- opozivom.

Članak 48.

Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 23 ovog Statuta. Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova udruge ili Upravnog odbora Udruge.
O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta. Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena 2/3 većinom svih članova Udruge.

Članak 49.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge. U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

7. Tajnik udruge

Članak 50.

Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik udruge poslove obavlja dragovoljno ili uz naknadu , a za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku udruge.

Članak 51.

Tajnik udruge je organizator rada i poslovanja udruge, a posebno:

- skrbi o uvjetima rada i djelovanja,
- vodi Popis članova i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,
- obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela udruge ,
- priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad udruge,
- brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela udruge,
- vodi zapisnike i pismohranu udruge ,
- brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza udruge,
- zajedno s predsjednikom organizira suradnju udrugei održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,
- brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju udruge,
- zastupa udrugu u okviru punomoći koju mu dade predsjednik udruge,
- pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti,
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Upravnog odbora ili predsjednika udruge.

3. Dopredsjednik udruge

Članak 52.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik Udruge. Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednika Udruge.

8. Radna tijela

Članak 53.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka Skupština ili Upravni odbor može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadatke imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

Predsjedniku udruge i Upravnom odboru neposredno pomažu stručni timovi za organizaciju rada članova udruge, za obrazovne programe namijenjene mladeži i građanima - korisnicima, za manifestacije i za marketing i financiranje. Rad voditelja timova između dva zasjedanja usklađuje predsjednik udruge, a voditelji za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru.

VII. IMOVINA UDRUGE I NAČINI STJECANJA  IMOVINE

Članak 54.

Imovinu udruge čine:

1. novčana sredstva koje je udruga stekla
- uplatom članarine,
- dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama,
- obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
- radom članova,
- obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno članku 31. Zakona,
- dotacijama iz proračuna općina, gradova i županija, te fondova i transfera
- financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora
2. pokretne stvari,
3. nekretnine,
4. imovinska prava.

Članak 55.

Udruga stječe imovinu, odnosno ostvaruje sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka od:

- članarine,
- prihoda od vlastite djelatnosti,
- obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno članku 31. Zakona,
- dobrovoljnih priloga, darova i donacija,
- sponzorstva,
- dotacija iz proračuna općine, grada ili županije za program javnih potreba u tehničkoj kulturi,
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 56.

Udruga može stjecati nekretnine i pokretne stvari.

Odluku o raspolaganju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Upravni odbor.

Članak 57.

Upravni odbor određuje osobe ovlaštene za financijsko poslovanje.

VIII. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 58.

Stručno-administrativne poslove za udrugu obavlja tajnik udruge.

Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u okviru udruge, Upravni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje mogu obavljati zaposlenici ili se može osigurati ugovorom o djelu ili autorskim ugovorom.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovara predsjednik udruge.

IX. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 59.

Udruga dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvoju udruge.

Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Upravni odbor svojim aktom.

X. PRESTANAK UDRUGE

Članak 60.

Udruga prestaje postojati:    
- odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge,
- odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

Likvidator udruge

Članak 61.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Članak 62.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge na mandat od četri godine.
Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

Članak 63.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge. U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Sisak .

XI. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 64.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem. Rješavanje sporova unutar udruge obavlja Sud Časti.
Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 65.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge. U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 66.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor i ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 67.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Suda Časti. U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Nadzorni odbor i pet članova udruge.

Izmjene i dopune ovog Statuta donosit će se sukladno odredbama Statuta. Nacrt priprema Upravni odbor i dostavlja članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i primjedaba, s time da u roku od 15 dana po prijamu Nacrta obavijeste Upravni odbor o primjedbama i mišljenjima. Temeljem dospjelih primjedbi i mišljenja, Upravni odbor utvrđuje prijedlog Statuta.

Statut donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova.

Pravo tumačenja ovog Statuta ima Skupština udruge, a tekstove tumačenja priprema Upravni odbor.

Pravo tumačenja drugih akata ima Upravni odbor udruge.

Članak 69.

Statut i drugi akti javno se objavljuju.

Članak 70.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važnost Statuta Ronilačkog kluba Sisak, koji je donijela Skupština Ronilačkog kluba Sisak u sjednici održanoj  05.04.2007.

Članak 71.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.

U Sisku, 23.04.2015. godine.


PREDSJEDNIK  UDRUGE

_______________________
Marijan Sokolić